LNV Project voor de kleinere teelten

23 FEBRUARI 2023 – LNV Project voor de kleinere teelten

In 2022 is Compas Agro in naam van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een proef gestart naar de vermindering van stikstofuitspoeling. In de proef wordt bekeken of toevoeging van verschillende soorten ‘bodemverbeteraars’ aan de grond de uitspoeling van stikstof naar het grondwater verminderen. Hierbij wordt deels ingespeeld op de nutriëntiele waarde van bodemverbeteraars, en deels op de bindende waarde van bodemverbeteraars, en met name de organische stof hierin. Drie soorten bodemverbeteraars (GFT-compost, Groencompost en Champost) zijn in stroken ingewerkt in de grond, waarna asperges, Prunus Rotundifolia (laurierkers) en rozen zijn aangeplant. Haaks op deze stroken is een stikstof-trap aangelegd, waarbij 50%, 75% en 100% van de N-gebruiksnorm per gewas wordt bemest.

In 2022 is de gewasgroei meerdere keren beoordeeld, zijn er grondmonsters op drie diepten gestoken om het gehalte N-mineraal te bepalen en zijn er dronebeelden gemaakt. Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat het gewas even goed groeit bij 75% stikstofbemesting als bij 100% bemesting, wanneer er een bodemverbeteraar is toegevoegd. De komende 2 jaar zal de proef op gelijke manier gevolgd worden.

DCIM\100MEDIA\DJI_0608.JPG

Eerstvolgende activiteit:

Volg ons op social media