Goed advies doet groeien!

Nieuwsbericht CEMP Coöperatie

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 27 mei 2020 voor onze sector geen nieuwe middelen of middelen met een uitbreiding toegelaten.

Met deze nieuwsbrief geven we u door middel van een interview met Adviescommissielid Dirand van Wijk meer inzicht in de werkwijze van de CEMP Coöperatie en dan met name gericht op de Adviescommissie CEMP Coöperatie.

Interview met Dirand van Wijk:

Dirand van Wijk is mede-eigenaar en werkzaam als adviseur bij COMPAS AGRO. Tevens vertegenwoordigt Dirand de Studiegroep Horst aan de Maas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Gerrit Peeters: info@cempcoöperatie.nl

Waarom is de CEMP Coöperatie opgericht?

Een goed gewasbeschermingsmiddelenpakket is onontbeerlijk voor onze sector. Als we als sector niets ondernemen weten we zeker dat we op korte termijn grote problemen krijgen, door een tekort aan goed werkende middelen. Tot 1 januari 2015 bestond het productschap voor de Tuinbouw nog en toen werden CEMP medewerkers (CEMP betekent “Coördinator Effectief Middelen Pakket”) met PT-geld betaald om te werken aan het behoud en uitbreiden van het middelen pakket.

De LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen heeft bij het opheffen van het PT besloten om een fors deel van het restant-geld dat gelabeld was aan onze sector, te gebruiken voor het CEMP werk. Per 1 januari 2018 was het restant-geld van het PT voor het CEMP werk op. Toen dreigden de belangen m.b.t. GBM voor de sector niet meer behartigd te worden. De vakgroep realiseerde zich dat als het CEMP werk voortgezet werd vanuit een bijdrage van alleen de LTO leden, dit niet lang stand kon houden, ondanks dat het een zeer belangrijk en urgent onderwerp is.

Wat heeft de vakgroep toen verder ondernomen?

De vakgroep heeft toen contact opgenomen met diverse teeltcentra in Nederland zoals Treeport Zundert, Tree Centre Opheusden, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en Studieclub Horst aan de Maas.

Er is toen afgesproken dat we de krachten gaan bundelen, want als regionale teeltgroepen bereik je heel weinig en samen met LTO en de regionale teeltgroepen heb je een enorm krachtig instrument. Moet er iets geregeld worden via de Nederlandse overheden, waterschappen etc. of op Europees niveau dan is LTO dé partij waarmee serieus gepraat wordt en die ook een forse invloed uit kan oefenen.

Na de afspraak over de krachtenbundeling werd nagedacht over op welke manier een gedegen en goed werkende juridische eenheid opgericht kon worden, waar het CEMP werk in ondergebracht kon worden. Er is toen na een grondige afweging besloten een CEMP Coöperatie op te richten die ten dienste staat van de CEMP leden. Hiermee wordt helderheid naar alle deelnemers gecreëerd en de statuten van de Coöperatie geven duidelijk aan hoe er gewerkt dient te worden en hoe besluitvorming etc. moet plaatsvinden.

Ik vind het een goede en sterke zet dat de Vakgroep vanuit de CEMP, aansluiting heeft gezocht bij de regionale teeltregio’s.

De niet-LTO leden, die wel lid zijn van de regionale organisaties betalen nu ook mee aan de CEMP-Coöperatie, waardoor er meer geld beschikbaar is en dus meer bereikt wordt voor de sector.

Als samenvatting geeft Dirand van Wijk aan:

“Met de oprichting van de CEMP Coöperatie is een gedegen apparaat gebouwd dat ook toekomst bestendig is en waar de sector veel voordeel mee kan behalen en trots op kan zijn”!

Hoe is de Adviescommissie samengesteld?

De adviescommissie met bijna 20 personen, bestaat uit kwekers en telers van de verschillende cultuurgroepen (gewasgroepen) en van de verschillende regio’s in Nederland. Daarnaast neemt een aantal onafhankelijke adviseurs (met onafhankelijk bedoel ik adviseurs die géén gewasbeschermingsmiddelen verkopen) deel. Uiteraard neemt de CEMP medewerker

Peter van ’t Westeinde deel als ook , de voorzitter van de Adviescommissie Jan Veltmans en Gerrit Peeters als secretariële ondersteuning.

De kracht van deze samenstelling van de Adviescommissie, vervolgt Dirand, is dat de kwekers van de verschillende gewassen en regio’s de specifieke knelpunten en kansen inbrengen en de adviseurs komen dagelijks op veel bedrijven waardoor zij heel goed weten wat de knelpunten in de praktijk in de diverse gewassen maar ook verschillende regio’s zijn. Zo kan bijvoorbeeld een herbicide op de zandgrond in Noord-Holland een andere dosering nodig hebben dan op een zandgrond in Brabant, dit geldt ook voor verschillende kleigronden, zoals zeeklei en rivierklei.

Hoe werkt de adviescommissie?

De CEMP Adviescommissie komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar en indien nodig vaker. Vooraf worden de knelpunt m.b.t. de GBM van de verschillende gewassen en regio’s geïnventariseerd en voordat de vergadering plaatsvindt naar de deelnemers van de adviescommissie gestuurd. Tijdens de vergadering van de Adviescommissie worden deze knelpunten besproken en vindt een prioritering plaats, want je kunt niet alles tegelijk oppakken en niet alle knelpunten zijn even urgent. Vervolgens wordt besproken wat de meest effectieve aanpak is om elk knelpunten op te lossen en er wordt gekeken of Peter van ’t Westeinde ergens geholpen kan worden door een van de adviseurs.

Naast deze vergaderingen vindt veelvuldig contact plaats met de CEMP medewerker Peter van ’t Westeinde via de mail of telefonisch. Zeker bij urgente knelpunten, die niet kunnen wachten tot een volgende vergadering gebeurt dat tussendoor. Ook als de adviseurs contact gehad hebben met een producent (ook toelatingshouder genoemd) van gewasbeschermingsmiddelen wordt dit met elkaar gecommuniceerd.

Hoe kunnen de kwekers of telers input aanleveren?

De meest makkelijk weg is om dit via de contactpersoon van de regio te doen en CEMP leden die niet lid zijn van een regionale teeltorganisatie kunnen dit via de LTO Cultuurgroep inbrengen of met een mailtje naar info@cempcooperatie.nl

Hebben de regio’s ook contact met CEMP medewerker Peter van ’t Westeinde?

De afspraak in de CEMP Coöperatie is dat Peter van ’t Westeinde een keer per jaar in de regio’s komt om de leden bij te praten over de ontwikkelingen m.b.t. GBM en ook andere zaken die daarmee te maken hebben, zoals techniek, spuitvrije zone etc. Ook het bezoek van

Peter van ’t Westeinde is een moment om knelpunten of kansen door te geven.

Heeft u nog tips voor de kwekers/telers?

Het ligt bij de individuele kweker/teler om zijn eigen belang te vertegenwoordigen en het succes en de resultaten van de CEMP Coöperatie te vergoten. Dit kan hij of zij doen door input te leveren van knelpunten, maar ook van mogelijk kansen, bijvoorbeeld als een bepaald middel in een andere teelt, zoals in de groenteteelt of akkerbouw goed werkt en toegelaten is, maar niet in onze sector is toegelaten. Er kan dan gekeken worden of dat middel via een KUG-aanvraag (Kleine Uitbreiding Gewasbescherming) ook een toelating kan krijgen in onze sector.

Dirand verwacht dat we weinig echt nieuwe middelen bij zullen krijgen. We zullen het in de sector vooral moeten hebben van middelen die in een ander gewas zijn toegelaten en die we proberen via een KUG-aanvraag ook in onze sector toegelaten te krijgen.

Adviseurs of boomkweker die contactpersoon zijn van een regio:

Treeport Zundert

René van Gastel van Groeibalans

renevg@groeibalans.nl

+316-43900628

Tree Centre Opheusden

Maas Huibers, is boomkweker

info@vofgenm.nl

+316-22793893

Boomteeltstudiegroep Horst aan de Maas

Dirand van Wijk van COMPAS AGRO

dvanwijk@compas-agro.nl

+316-16614647

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop

Rene van Tol, van Delphy

R.vanTol@delphy.nl

+316-20398256

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop

Wilma Windhorst van Agripoli

wwindhorst@agropoli.nl

+316-24822769