areaal gestagneerd in 2017

De afgelopen jaren is het areaal asperges in Nederland sterk gestegen. in 2010 was het totale areaal 'slechts' 2690 hectare. In 2016 was dit gestegen naar 3800 hectare.

In 2017 is het areaal met 3810 hectare nagenoeg gelijk gebleven. De voorlopige geluiden geven aan dat er ook in 2018 beperkt aangeplant zal worden. De matige prijsvorming in oogstseizoen 2017 speelt hier voor enkele een belangrijke rol in. Ook beschikbaarheid van arbeid de komende jaren is voor enkele een argument om te beperken met de uitbreiding.

nieuwe speler in automatisering oogst

Het Westerbeekse bedrijf AvL Motion heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een compacte, selectieve oogstrobot voor asperges. In de zomer van 2017 is er voor het eerst succesvol getest met een volwaardig prototype. De ontwikkeling van de robot bevindt zich nu in de fase van doorontwikkeling. Bij de start van het aspergeseizoen 2018 wordt de robot nogmaals grondig getest. De planning is dat daarna de robot breed in de markt wordt gezet en in werking te zien zal zijn op onder andere de Nederlandse en Duitse aspergevelden.

Techniek

Door moderne technieken rijdt de oogstmachine met constante snelheid door terwijl de asperges worden geoogst zonder de asperges te beschadigen, claimt het bedrijf. Nadat nauwkeurig de locatie van de asperge is bepaald, snijdt een oogstmodule de asperge op de juiste lengte af. Deze wordt vervolgens door grijpers uit de aarde gehaald. Eén oogsthandeling duurt op deze manier maar een fractie van de tijd van een traditionele oogsthandeling.

Minder inzet van seizoenarbeiders

De oogstrobot biedt een oplossing voor de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor seizoenarbeiders. De machine werkt de klok rond. Van iedere acht uur wordt gemiddeld één uur besteed aan het afhalen van de asperges en het keren van de machine aan het einde van de rij. De machine wordt bediend door slechts één persoon. Daarmee kan per seizoen de inzet van circa 27 arbeidskrachten worden bespaard. De personele inzet die gebruikelijk is op een perceel van 15 hectare.

Ook levert de oogstrobot een administratieve lastenverlichting bij de inzet van arbeidsmigranten.

Compact

Veel aspergepercelen in Nederland hebben een korte kopakker. Omdat gebruiksvriendelijkheid een vereiste is, moet de machine dus compact zijn om makkelijk te kunnen keren. Een andere reden om het design zo compact mogelijk te houden, is het vervoer tussen verschillende percelen. Dat vervoer wordt gedaan met behulp van de meegeleverde en custom-made aanhangwagen. Dezelfde wagen waarmee (als er een onderhoudscontract wordt afgesloten) de machine aan het einde van ieder seizoen wordt opgehaald voor een onderhoudsbeurt.

Weinig kans op stilstand

Het uitgangspunt is geweest om een functionele machine te ontwikkelen en gevoelige hightech besturingstechniek zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarin bevat de robot relatief weinig besturingstechniek en draait het vooral om de mechanica. De kans op stilstand door bijvoorbeeld wind, wisselende temperaturen en andere klimaatinvloeden wordt hierdoor geminimaliseerd. Dit is om een eventuele mechanische storing (in verhouding tot een softwarestoring) sneller te verhelpen, waardoor er tijdens de toch al beperkte oogsttijd maximaal rendement uit de machine wordt gehaald. Voortdurende checks zorgen ervoor dat de machine kan blijven oogsten. Als er een sensor uitvalt, draait de machine door op een back-up-sensor, maar gaat er wel een maintenance lamp branden om duidelijk te maken dat er mogelijk service is vereist.

BIOLOGISCHE INSECTICIDE BIO 1020 TOEGELATEN IN ASPERGE

Het CTGB heeft 2 oktober bekend gemaakt dat BIO 1020 van Bayer toegelaten is voor professioneel gebruik in de aspergeteelt.BIO1020 100 028144 jpg 1

het middel werd eerder al gebruikt in de biologische teelt van asperge tegen de bonenvlieg. Het middel betreft de schimmel Metarhizum anisopliae welke geënt is op rijstkorrels.

De schimmel werkt in de grond in op het larve stadium van het insect. De schimmel kiemt op de larve en dringt de larve binnen. Zodra de schimmel in contact komt met de lichaamsvloeistof van het insect gaat

deze sporen vormen welke zich gaan vermeerderen waardoor het insect sterft. een paar dagen nadat het insect is doodgegaan wordt de schimmel aan de buitenzijde zichtbaar en vormt nog meer sporen.

De schimmel komt ook van nature voor, maar in een te lage concentratie om massale afdoding van insecten te realiseren.

 

Toepassing

de korrrels worden voor het opploegen van de ruggen gestrooid. Door het opploegen worden deze in de rug verwerkt. In het verleden is er een praktijkproef uitgevoerd met Bio1020 met de rassen Backlim en Gijnlim. de proef vertoonde echter ook in de onbehandelde stukken weinig schade waardoorr een goed vergelijk niet mogelijk was.

 

Mogelijk breder effect

De proeven met bio 1020 betreft met name proeven ter bestrijding van de taxuskever. Er zijn echter ervaringen in praktijk opgedaan waarin een werking bleek tegen de varenrouwmug, poppen en larven van tripsen, larven van de slawortelboorder en tegen diverse vliegen. Het is daarmee de vraag of er mogelijk ook een effect is tegen de grotere plagen in de aspergeteelt.

 

 

Cerescon komt met 3 rijer

Cerescon werkt al geruime tijd aan een selectieve oogstmachine. Daarbij is capaciteit een belangrijk item voor het welslagen van een geautomatiseerde oogst.

Mede om deze reden heeft Cerescon nu een 3 rijige machine geintroduceerd. Op de beurs Expo - SE in Karlsruhe zullen zij deze machine tonen. De machine kan in de meest optimale

setting 50 hectaren per seizoen oogsten en vervangt daarmee circa 60 tot 75 oogstmedewerkers.

 

Cerescon geeft nu ook aan dat vanwege het ondergronds detecteren van asperges er geen folie meer nodig is.

Er zijn echter nog andere redenen voor het gebruik van folie waardoor in de praktijk niet in alle gevallen de folie zal verdwijnen.

 

CAO open teelten 4 maanden verlengd

CAO open teelten ongewijzigd verlengd met 4 maanden

 

de CAO partijen zijn overeengekomen de CAO open teelten te verlengen met 4 maanden.

Het voorstel zal nog wel voorgelegd worden aan de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Als de achterban instemt, wordt de CAO verlengd t/m 31 juli 2017.

 

In de komende maanden zullen afspraken gemaakt worden over een nieuwe CAO na 31 juli 2017. Onderwerpen voor de nieuwe CAO zijn in ieder geval:

nieuwe arbeidstijdenregeling

regeling voor duurzame inzetbaarheid

toepassing door uitzendbureaus van de regeling seizoensarbeid